شیوه نامه دانشنامه

 

ب: كتابهاي معرفي شده انواع مختلفي دارد كه متناسب با انواع آن، روش تحقيق و چگونگي تدوين مقالات تا حدودي متفاوت ميگردد.

1ـ ب: كتابهاي تاليفي: آن دسته از اين كتابها كه دست اول است و يا به تشخيص پژوهندگان دانشنامه و تاييد شوراي علمي آن، اهميت ويژه دارد؛ مفاهيم كليدي و موضوعهاي محوري آن استخراج، و چكيدهاي از آن به‌طور بسيار مختصر و فهرست گونهاي در اندازهاي كه براي مخاطبان خاص قابل تفهيم باشد؛ گزارش مي گردد، و كتابهايي كه دست دوم محسوب ميشوند و اهميت كمتري دارند؛ به صورت موضوعي دستهبندي شده و در لابلاي دستهبندي به امتيازها و برجستگيهاي برخي يا گروهي از آنها اشاره ميگردد و براي هر موضوع يك مقاله تدوين ميگردد.

2ـ ب. كتابهاي تصحيحي: كتابهايي كه درباره نماز جمعه اعم از متن و شرح، به خامه عالمان گذشته نوشته شده و در روزگار ما تصحيح شده است. اين كتاب ها افزون بر آن چه در «1ـ ب» گذشت، به كيفيت تصحيح آن؛ يعني مهارت به‌كار رفته مصحح و كوششهاي او در «ضبط النصّ» و مقدمهاش بر كتاب، ويرايش دقيق و ماهرانه، فهرستهاي چاپ شده در كتاب، بهترين نسخه هاي خطي مرجع او در تصحيح، حاشيه‌هاي توضيحي و سودمندش بر كتاب و ملاكهايش براي تحشيه، اشاره ميگردد.

1ـ2ـ ب: در صورت تعدّد تصحيحها، دقيقترين و بهترين تصحيح يا تصحيحها يعني تصحيحي كه در گزينش نسخههاي خطي، ويرايش، مقدمه و فهرستها، ضبط النصّ، تحشيهها و … ماهرانه‌تر،
دقيقتر و سودمندتر عمل كرده باشد؛ انتخاب و معرفي ميگردد و به بقيه تصحيحها حتي الامكان اشاره ميشود.

2ـ2ـ ب: نسخه‌هاي خطي خاص و مهم كتابهاي تصحيح شده معرفي ميگردند.

3ـ2ـ ب: براي معرفي اين نسخه‌ها به «نرم افزار آقابزرگ» مراجعه ميشود.

پ : ترجمه‌ها: برگردانهاي فارسي كتابهاي مرتبط به نماز جمعه نيز در ترازوي تدقيق و احيانا نقد ـ در صورت لزوم و به گونهاي بسيار فشرده ـ محققان دانشنامه قرار خواهد گرفت.

1ـ پ: در معرفي اين آثار به روش ترجمه مؤلف كه ترجمه آزاد است يا غير آزاد، ميزان موفقيت او در شيوايي و رسايي ترجمه، ميزان علمي بودن و سودمند بودن مقدمهاش بر كتاب و نيز، حواشي و فهرستهاي كتاب اشاره ميشود.

2ـ پ: در صورت اهميت اثر و ويژه بودنش به تشخيص نويسنده مقاله، در ضمن معرفي ترجمه، ترجمه ياد شده بسيار فشرده و به اندازه ضرورت نقد ميگردد.

3ـ پ: در صورت تعدد ترجمه، بهترين ترجمه يا ترجمه‌ها معرفي و به بقيه حتي الامكان اشاره خواهد شد.

ت: نسخه هاي خطي چاپ نشده: نسخه خطي مؤلف و پس از آن اصح و اقدم نسخه‌ها معيار گزينش خواهد بود.

1ـ ت: در معرفي نسخه‌هاي خطي، افزون بر معرفي مؤلف، تاريخ كتابت و كاتب، شماره نسخه و محل نگهداري آن، علامات بلاغ و تصحيح و انهائات اشاره خواهد شد.

ث: كتابهاي مفقود: آن چه در منابع بعد از آن و يا گزارش فهرستنگاران آمده، ملاك معرفي خواهد بود.