شیوه نامه دانشنامه

 

براي معرفي شخصيت ها، با توجه به آن چه آمد، از کتاب هاي رجالي، نسب شناسي، تاريخي، طبقات نگاري، معاجم، ادبي، جغرافيايي و نيز شخصيت نگاري هاي جديد و قديم و ديگر آثار به فراخور موضوع استفاده خواهد شد.
ذيل مداخل مربوط به مکان هاي مرتبط با نماز جمعه نيز چند محور قرار دارد:

1- موقعيت جغرافيايي مکان؛ اين که آن مکان در کجا قرار دارد؟

2- اهميت مکان؛ چه عامل يا عواملي موجب اهميت آن شده است و نسبت آن با نمز جمعه چيست؟

3- نقش تاريخي مکان؛ اين مکان چه نقشي در تاريخ شيعه يا اسلام ايفا کرده است؟

4- سير تاريخي مکان؛ در گذر تاريخ چه بر آن مکان رفته و چه فراز و فرودي داشته است؟

در مطالعات معطوف به اماکن که در حوزه مطالعات جغرافياي تاريخي جاي مي گيرد، از روش کتابخانه اي يا اسنادي به اضافه ميداني، در صورت لزوم استفاده خواهد شد. در رويکرد تاريخي، در ابعاد موقعيت ، نقش و سير از منابع جغرافيايي؛ مثل کتاب هاي البلدان يعقوبي، المسالک و الممالک اصطخري، صورة الارض ابن حوقل، مسالک الامصار ابن فضل الله عمري، مختصر البلدان ابن فقيه همداني و … و تاريخي، فتوحات، ادبي، معاجم و …استفاده خواهد شد و در بعد ترسيم وضعيت مکاني و جانمايي از مطالعات ميداني نيز بهره گيري خواهد شد.
در اين دست از مطالعات نيز علاوه بر بهره گيري نوشته هاي کهن، از تحقيقات امروزيان نيز استفاده خواهد شد و روح حاکم بر اين بخش نيز توصيفي تاريخي مي باشد.

3ـ بخش كتاب‌ها و آثار:
روش تحقيق در بخش «كتابشناسي» به‌طور غالب، توصيفي خواهد بود؛ در پارهاي از موارد از روش تطبيقي و نقد و نيز از آميزه اي از آنها استفاده خواهد شد. براي توضيح روش تحقيق بهكار رفته در مقالات بخش كتابشناسي به نكته هايي كه بايد در اين مقالات مراعات شود، اشاره ميكنيم:
الف: نام درست كتاب به‌طور دقيق آورده ميشود ودر صورت اختلاف نظر درباره نام آن، اختلاف نظرها بيان ميگردد و نيز نامهاي اختصاري كتابها و در صورت لزوم رمزهاي بكار رفته در اشاره به آن توضيح داده مي شود.