شیوه نامه دانشنامه

 

چند ضابطه
1- به نام مشهور و مختصر افراد اكتفا مي‌شود.

2- هر گونه لقب از نام افراد حذف مي‌گردد، مگر به ضرورت.

3- نام كتاب يا مقاله سياه مي‌شود و پس از آن دو نقطه قرار مي‌گيرد. (:).

4- در چيدمان الفبايي نام‌هاي مشابه، به واحدهاي پس از نام اثر توجّه مي‌شود.

5- در نسخه‌هاي خطّي، زمان تأليف و نام دارنده منبع و شماره آن نيز ذكر مي‌شود؛ مثال: احمد بن محمّد ثعالبي، الكشف و البيان في تفسير القرآن، نيمه اوّل قرن پنجم، كتابخانه
مرعشي، 908.

6- شماره مجلّد اثر تنها هنگامي ذكر مي‌شود كه مشخّصات كتابشناختي آن، از مجلّدات ديگر متمايز باشد. در اين حال، شماره مجلّد، پيش از نام ناشر مي‌آيد.

7- منابع فارسي و عربي يكجا مي‌آيند و منابع به زبان‌هاي ديگر به صورت مستقل و پس از منابع فارسي و عربي از چپ چيده مي‌شوند.

8- اطلاعات كتابشناختي هر منبع در يك پاراگراف مستقل قرار مي‌گيرند.

4- امضا
امضا عبارت است از نام و نام خانوادگي پديد آورنده مقاله كه معمولاً شخصي است حقيقي. در امضا، هر گونه لقب و عنوان از نام حذف مي‌گردد.
امضا پس از درج منابع، يا پس از هر بخش، به صورت چپ چين انتهايي قرار مي‌گيرد.

5- پيوست
موادّ تكميلي يا پيوست دانشنامه مانند جدول، نمودار، تصوير، و نقشه دو دسته‌اند: دسته اوّل، پيوست‌هاي قابل عرضه در مقاله‌اند و دسته دوم، پيوست‌هايي كه بايد در انتهاي دانشنامه قرار گيرند.