سپتامبر 152014
 

نماز جمعه و عیدها براى گرد آمدن و انجمن شدن مردم است تا با یکدیگر دیدار کنند و هم را ببینند، ناتوانان و مسکینان را یارى کنند و از رنج و کوششها و کار بر آسایند و بندگان و ستوران خویش را آسوده بگذارند و این خود نوع بزرگى از سود است براى هر کسی که در فرمان خداوند به دیده خرد بنگرد و پند گیرد و هر امتى را بر روى زمین عیدى و انجمنى است.برگرفته از کتاب البداء و التاریخ جلد پنجم صفحه ۵۵