مارس 052015
 

احمد بن سيد عبدالله بن ميرزا محمد رحيم بن مير مرتضي بن مير محمد اشرف بن مير عبدالحسيب محمد بن مير سيد احمد عاملي اصفهاني از اكابر علماء دوره قاجار. در سده ماربين متولد شد و در اصفهان نزد حاج محمد ابراهيم كلباسي و حاج سيد محمد باقر حجت الاسلام شفتي تحصيل نمود سپس از طرف پدر امامت جمعه و جماعت را بر عهده گرفت و سرانجام در 22 محرم 1243 ق وفات يافت. زبده الاسرار در اوراد و اذكار از اوست.