اکتبر 262014
 

ايشان در سال 1269 ه. ق در خوي متولد شده و به نجف مشرف شده و از شيخ جعفر كاشف الغطا بهره برده و بعد از مراجعه به خوي به جاي پدرش در مسجد خانوادگي شا امام جمعه و جماعت بود و اصلاحات زيادي انجام داد و شهر را به درالمومنين لقب داده بودند ايشان در سال 1269 ه.ق در خوي وفات نموده و جنازه اش به نجف منتقل شد.

(تذكره الفضلاء , آيت الله شيخ جابر فاضلي خويي, انتشارات قسيم, چاپ اول 1389, ص91)