سپتامبر 152014
 

از احاديث فهميده می‏شود كه حضرت قائم عجّل اللّه فرجه از مكّه حركت كند تا به كوفه آمده و در نجف اشرف فرود آيد، آنگاه لشكرهاى خود را از آنجا به شهرها و ممالك پراكنده سازد، به عنوان نمونه:
1- شيخ مفيد (ره) به اسناد خود، از أبو بكر حضرمی روايت می‏كند كه امام باقر عليه السّلام فرمود: «گويا حضرت قائم عجّل اللّه فرجه را می‏نگرم كه از مكّه به همراهی پنج هزار فرشته، در حالی كه جبرئيل در سمت راست، و ميكائيل در سمت چپ، و مؤمنان پيش رويش هستند، به نجف و كوفه آمده و لشكر به شهرها می‏فرستد».
2- و در روايت عمرو بن شمر است كه گويد: امام باقر عليه السّلام نام مهدى عليه السّلام را به زبان آورد، و آنگاه فرمود: «وارد كوفه گردد، و در آنجا سه پرچم در اهتزاز است، و (با آمدن آن حضرت) پرچمها نابود شوند، و حضرت در كوفه عبور كند، تا بالاى منبر رود، و خطبه بخواند كه مردم از شدّت گريه، نفهمند كه آن بزرگوار چه می فرمايد، وقتی جمعه دوّم شود، مردم از او درخواست كنند تا براى ايشان نماز جمعه بخواند. حضرت دستور دهد در قسمتی از نجف به نام مسجد، خط بكشند و در آنجا با ايشان، نماز جمعه بخواند، سپس دستور دهد از پشت كربلا تا نجف، نهری حفر كنند، به طوری كه آب در سرزمين نجف بنشيند، و روى دهنه آن نهر را پلها و آسيابها كنند، و گويا هم اكنون پيرزنی را می‏نگرم كه زنبيلی آرد يا گندم بر سر دارد و براى آرد كردن، به آن آسيابها رود، و بدون مزد، آن را آرد كند».
3- هم او به سند خود از صالح بن ابی الأسود نقل كند كه امام صادق عليه السّلام نام مسجد سهله (واقع در نزديك كوفه) را به زبان آورد و فرمود:اما انّه منزل صاحبنا اذا قدم باهله‏: «آگاه باش كه آن مسجد، منزل صاحب ما (حضرت مهدى عليه السّلام) است، آنگاه كه با خاندانش بيايد».
4- هم او به اسناد خود، از مفضّل بن عمر نقل كند كه گفت: از امام صادق عليه السّلام شنيدم، فرمود: «هنگامی كه قائم ما قيام كرد، در پشت كوفه، مسجدى بنا كند كه داراى هزار در است، و خانه‏ هاى اهل كوفه، به نهرهاى كربلا متّصل مىیگردد»

برگرفته از کتاب الانوار البهیه ص 592