ژانویه 302015
 

مسجد جامع ابرقو بصورت ويران مشتمل بر حياط مربع مستطيلى است كه چهار ايوان در چهار طرف داشته شامل دهليزها و شبستانها و متعلّقات ديگر هم بوده است قديمى‏ترين قسمتهاى آن شبستانى است كه درميان ايوانهاى جنوبى و شرقى آن قرار دارد و ظاهرا مربوط بدوره سلجوقى ميباشد

در ايوان شرقى مسجد محراب گچبرى بسيار عالى مورخ بسال 738 وجود دارد و ميتوان آنرا نشانه از تعميرات مفصل و فراوانى دانست كه در اواخر سلطنت سلطان ابو سعيد در مسجد مزبور بعمل آورده‏اند و شبستان بزرگى هم در امتداد ايوان بزرگ مسجد كمى پس از تعميرات مزبور ساخته‏اند كه در نوشته بالاى محراب آن اشاره بدين‏مضمون شده است كه حسن ابن حاجى محمّد ابن احمد مشهور بفراش و ملقّب بحاجى امين الدين ابرقوئى بانى ساختمان اين قسمت مسجد بوده آنرا متصل به مسجد قديم ساخته است- بطوركلى مسجد جامع ابرقو از ابنيه‏اى بشمار ميرود كه محتاج تعمير فراوان توأم با علاقه‏مندى و دلسوزى بسيار ميباشد (ش- 4) اين بنا در تاريخ 9 مردادماه سال 1312 ذيل شماره 197 در فهرست آثار ملى ايران بثبت رسيده است.
الواح مرمرى چندى در مسجد جامع ابرقو موجود بود كه پيش از اين در ويرانه‏هاى مجاور مسجد براى پنجره بكار ميرفت و يكى از آنها مورخ به 818 ميباشد و در سال 1316 با محراب اصلى مسجد كه آنهم از مرمر است (ش- 5) بموزه ايران باستان منتقل گرديد و در غرفه‏هاى پيش از عهد صفوى محفوظ نهاده شد