آگوست 222015
 

با لطف و عنایت حضرت باری تعالی جلد سوم دانشنامه اسلامی کشاورزی آماده نگارش می باشد از این روی عزیزانی که آمادگی نگارش مقاله در این حیطه را دارند می تواند با انتخاب مدخلی تصویب شده، با این  دانشنامه  در تماس شوند تا در صورتی که قبلا آن مدخل از سوی نویسنده ای دیگر رزرو نشده باشد به نام ایشان ثبت گردد.در ادامه می توانید مداخل مصوب را دانلود نمایید

لازم به ذکر است که مداخل رنگی شده به منزله آن است که قبلا از سوی نویسنده ای دیگر رزرو شده است

مداخل مصوب جلد سوم دانشنامه اسلامی کشاورزی