سپتامبر 152014
 

نماز جمعه و عيدها براى گرد آمدن و انجمن شدن مردم است تا با يكديگر ديدار كنند و هم را ببينند، ناتوانان و مسكينان را يارى كنند و از رنج و كوششها و كار بر آسايند و بندگان و ستوران خويش را آسوده بگذارند و اين خود نوع بزرگى از سود است براى هر كسی كه در فرمان خداوند به ديده خرد بنگرد و پند گيرد و هر امتى را بر روى زمين عيدى و انجمنى است.برگرفته از کتاب البداء و التاریخ جلد پنجم صفحه 55