اکتبر 272014
 

ابوعلی حسینی فرزند سید هاشم بحرینی معروف به سید ماجد. سید از معاصرین شیخ بهایی بود واز او استفاده نموده و اجازه روایت دارد. سید از اساتید محسن فیض بود و مرحوم فیض در آغاز كتاب وافی به ذكر اوصاف وی اشاره نموده است. صاحب روضات می نویسد: این بزرگوار سیدی محقق و مدقق و سراینده ادیب بود گفتار عالمانه خود را در كمال فصاحت و بلاغت و بادقت نظر ایراد می نمود او بهنگام خطبه سرائی در آغاز نماز جمعه بر اثر شیوائی و فصاحتی كه داشت برای شنیدن آن گوشها از هم سبقت می گرفتند و مجذوب او می شدند. از آثار وی عبارتند از: سلاسل حدید، رساله یوسفیه، وجیزه بدیعیه، حاشیه شرایع و… او بسال 1028 در شیراز وفات نمود.