فوریه 202015
 

شاه عباس دوم، پس از آگاهى از شهرت فيض كاشانى ، از او خواست تا به اصفهان آمده و نماز جمعه‏ را اقامه كند. «1» اين در حالى است كه فيض، شيخ الاسلام نبوده است. وى شرح عدم پذيرش اوليه و پس از درخواست دوم شاه، پذيرش بعدى خود را در رساله‏ شكوائيه- داده است. به علاوه، متن نامه شاه به فيض و پاسخ او نيز برجاى مانده است. اين نامه كه مربوط به سال 1067 هجرى است، به نوعى مكمل رساله‏ شكوائيه است كه در سال 1077 توسط فيض نوشته شده است.
متن فرمان شاه خطاب به فيض كاشانى چنين است:

حكم جهان مطاع شد آن‏كه، افادت و افاضت پناه، فضائل و كمالات دستگاه، حقايق و معارف آگاه، زبده وايافتگان دين مبين، عمده وارسيدگان مراتب حق و يقين، جامع المعقول و المنقول، حاوى الفروع و الاصول، علّامى، فهّامى، شمس الافادة و الافاضة و الفضيلة و المعالى، مولانا محمد محسن به عنايت بيكران خسروانه مستمال بوده، بداند كه چون پاسدارى شكر هر چيز به ازاى انعام منعم و وجوب اتيان تحميد درخور اكرام مكرم مى‏باشد، چنانچه هر جزيى از اجزاى موجودات و هر فردى از افراد كاينات مرآت تماشاى شاهد اين مدعا و صحّت واضح اين متمنّاست، از وجه دوام چرخ گردون چون آفتاب عالم‏تاب روشن است كه سرگرم اين آرزو و از ذكر مدام دريا پيداست كه سرگشته اين جستجوست، و از اين قرار بر گروهى كه از درگاه عنايت كريم مطلق با عطاى گوهر گرانبهاى مذهب حق ائمه اثنا عشر و فرمانرواى نوع بشر كه عمده عطايا و زبده مزاياى بخشاينده عطاياست اختصاص يافته باشند، رعايت اين معنى بيش‏تر از ديگران لازم و مراعات آن فرض و متحتم است، و چنانچه اين فرقه والا و طبقه معلّى مشغول الذّمه اين واجب الاداء مى‏باشند، بر واقفان رموز عرفان و عارفان معارج ايقان نيز در مذهب دين‏دارى و كيش تيقّظ و بيدارى، فرض عين و عين فرض است كه معاضدت حارسان عقود شريعت و حافظان‏ گوهر نواميس امّت نمايند؛ و للّه الحمد و المنّه كه نواب كامياب همايون ما از آغاز طلوع نيّر عظمت و اقبال و عنفوان اهتزاز بهارستان جاه و جلال، به معاونت تأييد حضرت رحمان و خالق زمين و آسمان مراعات امور دين و سلوك مسالك يقين منظور نظر اصابت اثر مى‏باشد؛ و در اين وقت كه تقويت اين مرام و استحصال اين كام بر سوالف ايام رجحان دارد و مطمح نظر والا و مركوز خاطر معلّى، آن است كه به نماز جماعت كه در حقيقت اداى دين واجبى به شهادت عدول مؤمنين است، قيام نمايد، مى‏بايد كه چون بر فرمان واجب الاذعان اطلاع نمايند از روى اميدوارى، روانه درگاه جهان پناه شده، تقديم اين امر شريف را كه در حقيقت استرضاى فرمانرواى صورت و معنى است، عمده عبادات و خلاصه طاعات داند و به توجهات شاهانه مستمال و اميدوار باشد. تحريرا فى شهر ربيع الاول سنه 1065

(1). شاه عباس زمانى در مسجد جامع قم، پشت سر فيض كاشانى نماز گذارده است. بنگريد: وحيد قزوينى، همان، ص 186