ژانویه 192015
 

سيد محمد حيدري ميبدي فرزند سيد مهدي از علماي بزرگ و مجتهد و نيز امام جمعه ميبد بود كه در سال 1265ق از دنيا رفته و فرزند ايشان سيد حسن امام جمعه ميبد بوده كه در سال 1345 ق از دنيا رفته.