شیوه نامه دانشنامه

 

ب: کتابهای معرفی شده انواع مختلفی دارد که متناسب با انواع آن، روش تحقیق و چگونگی تدوین مقالات تا حدودی متفاوت میگردد.

۱ـ ب: کتابهای تالیفی: آن دسته از این کتابها که دست اول است و یا به تشخیص پژوهندگان دانشنامه و تایید شورای علمی آن، اهمیت ویژه دارد؛ مفاهیم کلیدی و موضوعهای محوری آن استخراج، و چکیدهای از آن به‌طور بسیار مختصر و فهرست گونهای در اندازهای که برای مخاطبان خاص قابل تفهیم باشد؛ گزارش می گردد، و کتابهایی که دست دوم محسوب میشوند و اهمیت کمتری دارند؛ به صورت موضوعی دستهبندی شده و در لابلای دستهبندی به امتیازها و برجستگیهای برخی یا گروهی از آنها اشاره میگردد و برای هر موضوع یک مقاله تدوین میگردد.

۲ـ ب. کتابهای تصحیحی: کتابهایی که درباره نماز جمعه اعم از متن و شرح، به خامه عالمان گذشته نوشته شده و در روزگار ما تصحیح شده است. این کتاب ها افزون بر آن چه در «۱ـ ب» گذشت، به کیفیت تصحیح آن؛ یعنی مهارت به‌کار رفته مصحح و کوششهای او در «ضبط النصّ» و مقدمهاش بر کتاب، ویرایش دقیق و ماهرانه، فهرستهای چاپ شده در کتاب، بهترین نسخه های خطی مرجع او در تصحیح، حاشیه‌های توضیحی و سودمندش بر کتاب و ملاکهایش برای تحشیه، اشاره میگردد.

۱ـ۲ـ ب: در صورت تعدّد تصحیحها، دقیقترین و بهترین تصحیح یا تصحیحها یعنی تصحیحی که در گزینش نسخههای خطی، ویرایش، مقدمه و فهرستها، ضبط النصّ، تحشیهها و … ماهرانه‌تر،
دقیقتر و سودمندتر عمل کرده باشد؛ انتخاب و معرفی میگردد و به بقیه تصحیحها حتی الامکان اشاره میشود.

۲ـ۲ـ ب: نسخه‌های خطی خاص و مهم کتابهای تصحیح شده معرفی میگردند.

۳ـ۲ـ ب: برای معرفی این نسخه‌ها به «نرم افزار آقابزرگ» مراجعه میشود.

پ : ترجمه‌ها: برگردانهای فارسی کتابهای مرتبط به نماز جمعه نیز در ترازوی تدقیق و احیانا نقد ـ در صورت لزوم و به گونهای بسیار فشرده ـ محققان دانشنامه قرار خواهد گرفت.

۱ـ پ: در معرفی این آثار به روش ترجمه مؤلف که ترجمه آزاد است یا غیر آزاد، میزان موفقیت او در شیوایی و رسایی ترجمه، میزان علمی بودن و سودمند بودن مقدمهاش بر کتاب و نیز، حواشی و فهرستهای کتاب اشاره میشود.

۲ـ پ: در صورت اهمیت اثر و ویژه بودنش به تشخیص نویسنده مقاله، در ضمن معرفی ترجمه، ترجمه یاد شده بسیار فشرده و به اندازه ضرورت نقد میگردد.

۳ـ پ: در صورت تعدد ترجمه، بهترین ترجمه یا ترجمه‌ها معرفی و به بقیه حتی الامکان اشاره خواهد شد.

ت: نسخه های خطی چاپ نشده: نسخه خطی مؤلف و پس از آن اصح و اقدم نسخه‌ها معیار گزینش خواهد بود.

۱ـ ت: در معرفی نسخه‌های خطی، افزون بر معرفی مؤلف، تاریخ کتابت و کاتب، شماره نسخه و محل نگهداری آن، علامات بلاغ و تصحیح و انهائات اشاره خواهد شد.

ث: کتابهای مفقود: آن چه در منابع بعد از آن و یا گزارش فهرستنگاران آمده، ملاک معرفی خواهد بود.