شیوه نامه دانشنامه

 

برای معرفی شخصیت ها، با توجه به آن چه آمد، از کتاب های رجالی، نسب شناسی، تاریخی، طبقات نگاری، معاجم، ادبی، جغرافیایی و نیز شخصیت نگاری های جدید و قدیم و دیگر آثار به فراخور موضوع استفاده خواهد شد.
ذیل مداخل مربوط به مکان های مرتبط با نماز جمعه نیز چند محور قرار دارد:

۱- موقعیت جغرافیایی مکان؛ این که آن مکان در کجا قرار دارد؟

۲- اهمیت مکان؛ چه عامل یا عواملی موجب اهمیت آن شده است و نسبت آن با نمز جمعه چیست؟

۳- نقش تاریخی مکان؛ این مکان چه نقشی در تاریخ شیعه یا اسلام ایفا کرده است؟

۴- سیر تاریخی مکان؛ در گذر تاریخ چه بر آن مکان رفته و چه فراز و فرودی داشته است؟

در مطالعات معطوف به اماکن که در حوزه مطالعات جغرافیای تاریخی جای می گیرد، از روش کتابخانه ای یا اسنادی به اضافه میدانی، در صورت لزوم استفاده خواهد شد. در رویکرد تاریخی، در ابعاد موقعیت ، نقش و سیر از منابع جغرافیایی؛ مثل کتاب های البلدان یعقوبی، المسالک و الممالک اصطخری، صوره الارض ابن حوقل، مسالک الامصار ابن فضل الله عمری، مختصر البلدان ابن فقیه همدانی و … و تاریخی، فتوحات، ادبی، معاجم و …استفاده خواهد شد و در بعد ترسیم وضعیت مکانی و جانمایی از مطالعات میدانی نیز بهره گیری خواهد شد.
در این دست از مطالعات نیز علاوه بر بهره گیری نوشته های کهن، از تحقیقات امروزیان نیز استفاده خواهد شد و روح حاکم بر این بخش نیز توصیفی تاریخی می باشد.

۳ـ بخش کتاب‌ها و آثار:
روش تحقیق در بخش «کتابشناسی» به‌طور غالب، توصیفی خواهد بود؛ در پارهای از موارد از روش تطبیقی و نقد و نیز از آمیزه ای از آنها استفاده خواهد شد. برای توضیح روش تحقیق بهکار رفته در مقالات بخش کتابشناسی به نکته هایی که باید در این مقالات مراعات شود، اشاره میکنیم:
الف: نام درست کتاب به‌طور دقیق آورده میشود ودر صورت اختلاف نظر درباره نام آن، اختلاف نظرها بیان میگردد و نیز نامهای اختصاری کتابها و در صورت لزوم رمزهای بکار رفته در اشاره به آن توضیح داده می شود.